facebook
north-wales-2018-castle

North Wales Branch

Contact us

Contact the Branch   Membership queries


About Us

Welcome to the IOSH North Wales Branch. We represent all IOSH members across the North Wales area. Our focus is to share health and safety knowledge, facilitate discussions around health and safety topics, and provide networking opportunities for you as IOSH members. We strive to support IOSH’s objectives and promote improvements in occupational safety and health. We feel it is important that our meetings not only aid in your continued professional development, but also provide important information and updates whilst also being stimulating and interesting. We host a variety of meetings, workshops, site visits, and seminars. Be sure to check out the North Wales Branch Strategy that highlights our bold vision for a safe and healthy world of work with WORK 2022.

See our upcoming branch events.

If you would like to see some of our previous events, visit our recent events.

Branch Meetings

All grades of membership are welcomed to our meetings. Non-members are also welcome if the topic is of interest.

Our branch meetings are held regularly, usually on Tuesdays or Thursdays. We use venues across North Wales in order to cater to our large geographical area – see our events page or our programme for specific timing and location of each event. Most meetings are held during the evenings due to committee member commitments, however we do aim to have a few afternoon meetings during the year where possible.

We welcome any questions you have about CPD or IPD, and encourage networking prior to each meeting. Also, a buffet and refreshments will usually be served before the meeting begins.

Don’t forget to follow us on Twitter and LinkedIn for event updates and news. We hope to see you soon.

Join Our Branch Committee

We are always on the lookout for new volunteers. By being a part of the committee, you’ll support members and help promote IOSH’s vision for a safer and healthier world of work by arranging and facilitating events. It is a great contribution to your CV and also a great way to build professional contacts. Visit the IOSH Volunteer Portal for information on roles within the branch committee.

Specifically, we would love new members who regularly attend IOSH North Wales events and/or members who would be available to facilitate afternoon events. If you’re interested, please have a chat with a committee member during a meeting.


Amdanom Ni

Croeso i Gangen Gogledd Cymru IOSH. Rydym yn cynrychioli holl aelodau IOSH ar draws ardal Gogledd Cymru. Rydym yn canolbwyntio ar rannu gwybodaeth iechyd a diogelwch, hwyluso sgyrsiau am bynciau iechyd a diogelwch, a darparu cyfleoedd rhwydweithio ar gyfer chi ein aelodau IOSH. Rydym yn ymdrechu i gefnogi amcanion IOSH a hybu gwelliannau mewn iechyd a diogelwch galwedigaethol. Rydym yn teimlo ei fod yn bwysig i’n cyfarfodydd nid yn unig eich cynorthwyo yn eich datblygiad proffesiynol parhaol, ond hefyd i ddarparu gwybodaeth bwysig a diweddariadau tra hefyd yn gyffrous a diddorol. Rydym yn darparu amrywiaeth o gyfarfodydd, gweithdai, ymweliadau safle, a seminarau. Ewch i weld Strategaeth Cangen Gogledd Cymru sy’n pwysleisio ein gweledigaeth ar gyfer iechyd a diogelwch yn y byd gwaith gyda WORK 2022.

Gweler ein digwyddiadau nesaf yma.

Os hoffech weld rhai o’n digwyddiadau diwethaf ni, cliciwch yma.

Cyfarfodydd Cangen

Mae croeso i bob gradd o aelodaeth yn ein cyfarfodydd. Croeso hefyd i rai sydd ddim yn aelodau os yw’r pwnc o ddiddordeb.

Caiff ein cyfarfodydd cangen eu cynnal yn rheolaidd, fel arfer ar Ddydd Mawrth neu Ddydd Iau. Rydym yn defnyddio lleoliadau ar draws Gogledd Cymru er mwyn darparu i’n hardal ddaearyddol fawr - gweler ein tudalen digwyddiadau neu ein rhaglen am amseroedd a lleoliadau penodol ar gyfer pob digwyddiad. Mae’r rhan fwyaf o gyfarfodydd yn cael eu cynnal gyda’r nos oherwydd ymrwymiadau aelodau’r pwyllgor; er hynny, rydym yn anelu i gynnal rhai cyfarfodydd pnawn yn ystod y flwyddyn ble’n bosib.

Croesawir unrhyw gwestiynau sydd gennych am CPD neu IPD, ac rydym yn annog rhwydweithio cyn pob cyfarfod. Yn ogystal mae bwffe a lluniaeth ar gael fel arfer cyn i’r cyfarfod gychwyn.

Peidiwch ag anghofio ein dilyn ar Twitter neu LinkedIn am ddiweddariadau digwyddiadau a newyddion. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.

Ymunwch â’n Pwyllgor Cangen

Rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr newydd. Drwy fod yn rhan o’r pwyllgor, byddwch yn cefnogi aelodau a’n cynorthwyo i hybu gweledigaeth IOSH o fyd mwy iach a diogel drwy drefnu a hwyluso digwyddiadau. Mae’n gyfraniad gwych i’ch CV ac yn ffordd dda o wneud cysylltiadau proffesiynol. Ymwelwch â’r Porthol Gwirfoddolwyr IOSH am wybodaeth am dasgau o fewn y pwyllgor cangen.

Yn benodol, byddai’n wych cael aelodau newydd sy’n mynychu digwyddiadau IOSH Gogledd Cymru yn rheolaidd a/neu aelodau a fyddai’n gallu hwyluso digwyddiadau pnawn. Os oes ganddo’ch ddiddordeb, cymerwch sgwrs gydag aelod o’r pwyllgor yn ystod cyfarfod.